Dane osobowe

Szanowni Państwo,

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s 1), (dalej jako RODO), wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przekazujemy poniższe informacje.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), funkcję tę pełni Radca Prawny Jakub Schabowski. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną Państwa danych kierując wiadomość na adres e-mail: iod@bema4.pl lub tradycyjnie na adres siedziby Administratora danych: Centrum Stomatologiczne Bema 4 Sp. z o.o., 81-386 Gdynia, ul. Bema 4/2. Do inspektora ochrony danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Centrum Stomatologiczne Bema 4 Sp. z o.o., w tym realizacji Państwa praw wynikających z RODO.

Kandydaci do pracy

Mając na uwadze obowiązek uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Centrum Stomatologiczne Bema 4 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bema 4/2, 81-386 Gdynia. Adres e-mail inspektora ochrony danych: iod@bema4.pl

2) Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu wyłonienia kandydata na pracownika w aktualnej rekrutacji, a także w celu wzięcia pod uwagę CV w przyszłych rekrutacjach po udzieleniu odrębnej zgody. Przetwarzanie danych:

a) jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie kandydata przed zawarciem umowy o pracę, której stroną jest kandydat do pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przez kandydata (przesłanie aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub pisemnej zgody zamieszczonej w CV lub liście motywacyjnym odnośnie danych szczególnych kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz wykorzystania CV w przyszłych rekrutacjach;

c) zakres danych osobowych, których żąda administrator jest:

obligatoryjny i wynika z art. 22(1) Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

dobrowolny, jeśli wykracza poza wskazany w ogłoszeniu zakres. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w naborze na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie.

3) Dane osobowe Kandydata do pracy przetwarzane będą przez okres 30 dni od zakończenia obecnej rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy wyznaczony przez administratora w odniesieniu do przyszłych rekrutacji.

4) Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

5) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać w oparciu o przepisy prawa obligatoryjny.

7) Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.

Pacjenci

Mając na uwadze obowiązek uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Stomatologiczne Bema 4 sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bema 4/2 w Gdyni. Adres e-mail inspektora ochrony danych: iod@bema4.pl

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji umowy – usług oferowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w ramach profilaktyki zdrowotnej zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO,

b) nawiązania kontaktu, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami jako uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych umów o realizację usług na rzecz Administratora (biuro rachunkowe, firmy informatyczne, banki, laboratoria/pracownie protetyczne)

4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przez przepisy prawa w zakresie dokumentacji medycznej (20 lat liczone od daty ostatniego wpisu).

5) Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

8) Osoba której dane dotyczą, ma prawo na podstawie art. 21 ust. 1 RODO w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Monitoring

Mając na uwadze obowiązek uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy:

1) Administratorem danych jest Centrum Stomatologiczne Bema 4 sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bema 4/2.

2) monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

3) podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 22(2) Kodeksu Pracy.

4) zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od dnia jego pierwszego zarejestrowania do momentu nadpisania

5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

6) każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) osoba której dane dotyczą, ma prawo na podstawie art. 21 ust. 1 RODO w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

8) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnione na podstawie przepisów prawa

9) w celu uzyskania szczegółowych informacji lub realizacji praw wynikających z RODO należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bema4.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Pracownicy

Mając na uwadze obowiązek uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy:

1) Administratorem danych osobowych Pracownika jest Centrum Stomatologiczne Bema 4 z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bema 4/2. Adres e-mail inspektora ochrony danych: iod@bema4.pl

2) Celem przetwarzania jest realizacja zadań pracodawcy, w zakresie monitoringu – ochrona mienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, branżowe przepisy prawa, a także wyrażona zgoda (wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej Administratora).

3) Odbiorcami danych osobowych Pracownika będą: biuro rachunkowe, zewnętrzna firma BHP, banki, firmy pocztowe, lekarz/przychodnia medycyny pracy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów o współpracę.

4) a) Dane osobowe pracownika przechowywane będą przez okres 10 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się umowa o pracę.

b) Pracownik ma prawo odebrać dokumentację pracowniczą do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu wskazanego w pkt 4a).

c) W przypadku nie odebrania dokumentacji zostanie ona zniszczona w ciągu 12 miesięcy po upływie okresu wskazanego w pkt. 4b).

5) Pracownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

8) Osoba której dane dotyczą, ma prawo na podstawie art. 21 ust. 1 RODO w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Strony umów cywilnoprawnych

Zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych Zleceniobiorcy jest Centrum Stomatologiczne Bema 4 sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bema 4/2

Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą

Szanowna Pani, Szanowny Panie, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO. Pani/Pana prawa, jako osoby której dane dotyczą, wynikają z RODO, a niniejszy dokument ma na celu zapoznanie Panią/Pana z tymi prawami oraz ze sposobem ich realizacji przez Centrum Stomatologiczne Bema 4 Sp. z o.o.
Na treść niniejszego dokumentu składają się następujące zagadnienia:
1) wyjaśnienie treści definicji, które pomogą Pani/Panu we właściwej interpretacji zapisów niniejszego dokumentu;
2) wskazanie Pani/Panu praw jakie przysługują na mocy RODO wraz z ich krótką charakterystyką;
3) opis zasad realizacji w Centrum Stomatologiczne Bema 4 Pani/Pana praw z RODO (terminy, sposób realizacji).
Ad. 1 Wyjaśnienie treści definicji W celu właściwej interpretacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie prosimy o zapoznanie się z podstawowymi definicjami pojęć:
1) administrator – to Centrum Stomatologiczne Bema 4 Sp. z o.o. (dalej również jako Bema 4), które decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO – to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
2) dane osobowe – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3) osoba, której dane dotyczą to właśnie Pani/Pan w sytuacji, gdy korzystacie Państwo z realizowanych przez Centrum Stomatologiczne Bema 4 Sp. z o.o. usług, to Pani/Pan jako pacjent, klient usług, wnioskodawca, pracownik Bema 4, osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż, praktykę w Bema 4;
4) Inspektor ochrony danych – to osoba, z którą może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z: przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO i opisanych w niniejszym dokumencie; Dane Inspektora ochrony danych są dostępne: na stronie internetowej – www.bema4.pl w zakładce „Dane osobowe”; adres e-mail: iod@bema4.pl
5) przetwarzanie – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
6) zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, które stosuje Bema 4 przetwarzając Pani/Pana dane osobowe: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasada ograniczenia celu przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, zasada rozliczalności, zasada ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych;
7) organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce od dnia 25.05.2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein);
9) profilowanie – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Ad. 2 Prawa jakie przysługują Pani/Panu na mocy RODO:
1) Prawo do bycia poinformowanym: art. 13 i art. 14 RODO
2) Prawo do informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Bema 4:
a) w zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji kiedy to Pani/Pan przekazuje nam swoje dane osobowe: pracownicy Bema 4 przekazują Pani/Panu informacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w momencie zbierania danych osobowych lub przy okazji odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, która wpłynęła do Bema 4, informacje te nie są przekazywane w sytuacji, gdy nimi już Pani/Pan dysponuje; zakres informacji z art. 13 RODO został wskazany w zakładce Dane osobowe – informacja o przetwarzaniu danych
b) w zakresie wynikającym z art. 14 RODO – kiedy Pani/Pana dane osobowe trafiają do Bema 4 z innych źródeł (np. od innych administratorów): informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO muszą być Pani/Panu przekazane: w rozsądnym terminie po uzyskaniu Pani/Pana danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca, albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z Panią/Panem – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji, albo jeżeli Pani/Pana dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu, informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie są przekazywane, gdy już nimi Pani/Pan dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Pani/Pana danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa), zakres informacji z art. 14 RODO został wskazany w zakładce Dane osobowe – informacja o przetwarzaniu danych, jednakże źródło uzyskaniu danych będzie się różniło w zależności od tego od kogo Bema 4 otrzymało Pani/Pana dane.
Prawa realizowane na Pani/Pana wniosek (art. 15-21 RODO):
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO): polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do Bema 4 z pytaniem czy Bema 4 przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a jeśli tak może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach), oprócz informacji, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych) we wskazanym przez siebie formacie, np. jeżeli Pani/Pan zwraca się o kopie danych drogą elektroniczną, to również drogą elektroniczną otrzyma Pani/Pan odpowiedź, chyba że we wniosku wskaże nam Pani/Pan format jakiego oczekuje. Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO): prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do Bema 4 o niezwłoczne sprostowanie swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub żądać uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które nie byłyby związane z celem przetwarzania, prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa.
3) prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO): w ramach tego prawa może Pani/Pan żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO (np. zakończenie celu przetwarzania, cofnięcie zgody, wniesienie sprzeciwu, przetwarzanie danych niezgodnie z prawem, usunięcie danych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego); art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane (i tak co do zasady Bema 4 nie będzie mogło usunąć Pani/Pana danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji) przez okres wynikający z przepisów prawa dot. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.
4) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj.: kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych, sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Bema 4 nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Bema 4 przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie;
5) prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub – ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO): jeżeli Bema 4 zrealizuje Pani/Pana prawo do: sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania danych osobowych to zgodnie z art. 19 RODO poinformuje również każdego odbiorcę, któremu ujawniła dane osobowe o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku; Bema 4 poinformuje Panią/Pana o tych odbiorcach na Pani/Pana wniosek
6) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): z prawa do przenoszenia danych może Pani/Pan skorzystać jeżeli: przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, oraz gdy przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej), w ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez Bema 4 bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe, prawo to nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa (przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bema 4 nie daje Pani/Panu możliwości do skorzystania z prawa do przenoszenia danych),
7) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): w ramach tego prawa może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (np. marketing usług własnych, monitoring wizyjny) lub w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (np. wspieranie akcji ratowniczych); skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.
8) prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO): Bema 4 nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu. podczas realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO Bema 4 przekazuje Pani/Panu informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach dla Pani/Pana, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce.
9) prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 RODO) prawo to jest realizowane z inicjatywy Bema 4 w sytuacji, gdy w Bema 4 doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności, Bema 4 przekazuje Pani/Panu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, opis zastosowanych lub proponowanych przez Bema 4 środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych, art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy Bema 4 jest zwolniona z zawiadamiania Pani/Pana o zaistniałej sytuacji.
Ad. 3 Ogólne zasady realizacji Pani/Pana praw z RODO w Centrum Stomatologicznym Bema 4 Sp z o.o.: Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO
1) Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej: w sposób tradycyjny – składa Pani/Pan pismo/wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w siedzibie Bema 4 lub przesyła go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby: Centrum Stomatologiczne Bema 4 Sp. z o.o., ul. Bema 4/1, 81-386 Gdynia, elektronicznie na adres e-mail: iod@bema4.pl
2) Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15- 21 RODO w rozmowie telefonicznej.
3) Jeżeli Bema 4 będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy. Sposób i terminy Pani/Pana praw realizowanych na wniosek z art. 15-21 RODO Rozpatrując Pani/Pana żądanie z art. 15-21 RODO Bema 4 zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO. Bema 4 bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem, czyli: Bema 4 realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem, albo Bema 4 informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (Bema 4 podaje przyczynę opóźnienia), albo Bema 4 odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana: o powodach niepodjęcia działań, o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Opłaty
1) Co do zasady informacje podawane Pani/Panu na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez Bema 4 na mocy art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.
2) Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Bema 4 może: pobrać od Pani/Pana rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z Pani/Pana żądaniem.
3) Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na Bema 4. Publikacja tego dokumentu Niniejszy dokument pn. „Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą w Centrum Stomatologicznym Bema 4 Sp. z o.o.” został zamieszczony na stronie internetowej www.bema4.pl w zakładce „Dane osobowe”, jest dostępny w siedzibie administratora

Gwarancja

Wszystkie zabiegi wykonywane w Centrum Stomatologicznym Bema 4 Sp. z o.o. są zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi procedurami. Stosujemy materiały o najwyższej jakości, a rozwiązania protetyczne, systemy implantologiczne i pozostałe usługi są wybrane z pośród najbezpieczniejszych dostępnych obecnie w stomatologii. Jednak nawet najlepiej przeprowadzony zabieg pozostawiony bez kontroli i opieki może ulec uszkodzeniu lub zużyciu. Dlatego olbrzymią rolę przywiązujemy do profilaktyki. Na wykonane zabiegi udzielamy gwarancji. Okres obowiązywania gwarancji:

 • Leczenie zachowawcze -2 lata
 • Uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome – 2 lata (przy uzupełnieniu wszystkich braków zębowych)
 • Implanty: część chirurgiczna, cześć protetyczna – 2 lata

Warunkiem zachowania gwarancji  jest zakończenie całego planu leczenia oraz utrzymanie systematycznych, co 6 miesięcy wizyt kontrolnych połączonych z zabiegami profilaktyczno – higienicznymi.

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na życzenie Pacjenta
 • uszkodzeń powstałych w wyniku
  – niedotrzymania prawidłowych warunków zwarciowych,
  – niedostatecznej higieny jamy ustnej,
  – braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
  – nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych,
  – urazów mechanicznych,
  – oprotezowania naprawianego samodzielnie przez Pacjenta lub inne podmioty.

Reklamacje za wykonane zabiegi w Centrum Stomatologicznym Bema 4 Sp. z o.o. będą rozpatrywane, pod rygorem nieważności – pod warunkiem:

 • wyłącznie formy pisemnej: listem poleconym na adres Centrum Stomatologicznego Bema 4 Sp. z o.o. (ul. Bema 4 / 2 , 81-386 Gdynia) lub pocztą elektroniczną na adres mailowy stomatologia@bema4.pl
 • w reklamacji należy zawrzeć swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres (alternatywnie: adres mailowy), rodzaj, datę zabiegu oraz opis problemu.

Pacjenci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej (alternatywnie: mailowej, jeśli Pacjent taką drogę obierze) w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

Regulamin wizyt

Umawianie pacjentów na wizytę

Na każdą wizytę Pacjent powinien się zapisać po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty: telefonicznie, osobiście bądź kanałem elektronicznym. Pacjenci zapisywani są przez personel pracujący na rejestracji Centrum Stomatologicznego Bema 4 Sp. z o.o. (dalej zwanym Centrum). Rejestracja po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową, wizytę pierwszorazową przeznaczamy 60 minut,  na pozostałe wizyty i kontynuację leczenia są wyznaczane indywidualne długości wizyt. Lekarz nie udziela konsultacji dotyczących wariantów leczenia przez telefon.

Potwierdzanie wizyt

Każda wizyta potwierdzana jest standardowo z 1-dniowym wyprzedzeniem przez Rejestrację Centrum poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku braku możliwości skontaktowania się, wysyłana jest wiadomość SMS lub mail z prośbą o potwierdzenie wizyty. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji zwrotnej do godziny 19:00 dnia roboczego poprzedzającego wizytę umówiony termin zostaje anulowany. Jeśli Pacjent ma wyznaczone kilka terminów wizyt i nie ma z nim kontaktu oraz nie zgłosił się na wizytę, to każdy kolejny umówiony termin zostaje anulowany. W razie zmiany numeru kontaktowego i adresu email prosimy o poinformowanie o tym fakcie Rejestrację. Pacjent mieszkający zagranicą zobowiązany jest zgłosić ten fakt Rejestracji oraz podać dodatkowo polski kontaktowy numer telefonu i/lub do bliskiej osoby mieszkającej w Polsce, w celu bezproblemowego kontaktu. W przypadku braku potwierdzenia wizyty ze strony Rejestracji, obowiązkiem Pacjenta jest kontakt z Centrum, w celu upewnienia się, że dana wizyta jest aktualna. Jeżeli z jakiejś przyczyny Pacjent nie może przybyć na umówioną wizytę, zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić o tym Rejestrację Centrum.

Wizyty Pacjentów 1 razowych

Przed pierwszą wizytą Pacjent powinien przybyć 15 min przed planowanym czasem i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji medycznej, zapoznania się z regulaminem Centrum oraz cennikiem usług. Dla osób, które rejestrują się 1raz i nie stawią się na wizytę w celu ustalenia kolejnej wizyty warunkiem koniecznym jest wpłata zadatku w kwocie 50 PLN na konto firmowe Centrum. Zadatek wliczany jest na poczet leczenia, a w przypadku niestawienia się na wizytę zadatek przepada. W przypadku trzykrotnej nieobecności na wizytach, które nie zostały uprzednio anulowane telefonicznie, Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji leczenia, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany Pacjent lub ponadplanowy Pacjent z bólem. Istnieje możliwość przyjęcia Pacjenta spóźnionego pod warunkiem zgody lekarza. Obowiązkiem Pacjenta jest powiadomienie Rejestracji Centrum o rezygnacji z umówionej wizyty. Prosimy o odwołanie wizyty 1 dzień wcześniej. Dla osób, które dwukrotnie odwołały wizytę na mniej niż 24 godziny przed jej terminem i/lub nie stawią się na wizytę – w celu ustalenia kolejnej wizyty warunkiem koniecznym jest wpłata zadatku w kwocie 50 PLN na konto firmowe Centrum. Zadatek wliczany jest na poczet leczenia, a w przypadku niestawienia się na wizytę zadatek przepada. W przypadku trzykrotnej nieobecności na wizytach, które nie zostały uprzednio anulowane telefonicznie, Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji leczenia, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta.

Odwoływanie wizyt

Zwracamy się z prośbą o powiadomienie Centrum o rezygnacji z umówionej wizyty – dzięki temu, inny Pacjent wymagający opieki stomatologicznej  będzie mógł skorzystać z tego zwolnionego w grafiku miejsca. Dodatkowo przyczynimy się do skrócenia kolejki oczekujących Pacjentów na kolejną wizytę, co leży w interesie wszystkich Pacjentów. W nagłych wypadkach (np. choroba) przynajmniej w dniu wizyty parę godzin wcześniej, gdyż dla osób, które dwukrotnie odwołały wizytę na mniej niż 24 godziny przed jej terminem i/lub nie stawią się na wizytę – w celu ustalenia kolejnej wizyty warunkiem koniecznym jest wpłata zadatku w kwocie 50 PLN na konto firmowe Centrum. Zadatek wliczany jest na poczet leczenia, a w przypadku niestawienia się na wizytę zadatek przepada. W przypadku trzykrotnej nieobecności na wizytach, które nie zostały uprzednio anulowane telefonicznie, Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji leczenia, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Zależy nam na dobrej organizacji pracy Centrum, szanujemy czas naszych Pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają, (nawet standardowego leczenia nie można precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych). Może się więc zdarzyć, że zabieg się przedłuży i kolejny Pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem. Za co z góry przepraszamy i prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo pacjentów z powikłaniami bólowymi (zazwyczaj ma to miejsce pomiędzy Pacjentami bądź w miejscu powstania luki w grafiku pracy danego lekarza).

Warunki umieszczania / pozostawiania odzieży wierzchniej i rzeczy osobistych w poczekalni

Personel Centrum nie odpowiada za rzeczy Pacjentów pozostawione poczekalni. Poczekalnia jest miejscem ogólnodostępnym. W związku z tym, nie należy pozostawiać bez nadzoru przedmiotów wartościowych. W przypadku potrzeby zabezpieczenia przedmiotów wartościowych należy poinformować o tym fakcie personel Rejestracji lub Lekarza i przekazać  w/w rzeczy na przechowanie w odrębnym niż poczekalnia pomieszczeniu.

Płatności

W Centrum uznajemy następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza, płatność blik. Istnieje możliwość płatności przelewem (przedpłaty) jedynie w przypadku jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym Centrum dzień przed wizytą.

Pacjencie prosimy – współpracuj z nami

Zależy nam na dobrej organizacji pracy placówki i dokładamy wszelkich starań, aby opóźnienia w obsłudze się nie zdarzały. Natomiast jeżeli do nich dochodzi – prosimy o wyrozumiałość, gdyż znaczna część rzeczy zależy od Ciebie –  Pacjencie

Dlatego prosimy Cię drogi Pacjencie:

 • jeśli nie możesz przyjść do placówki w umówionym terminie – poinformuj nas o tym jak najwcześniej,
 • jeśli cierpisz na nagłe dolegliwości bólowe najpierw zadzwoń i zapytaj, czy możliwe jest Twoje przyjęcie,
 • pamiętaj, że bezwzględne pierwszeństwo przyjęć mają Pacjenci zapisani na wizytę,

Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym zarówno Pacjenta, jak i cały personel.